Cafe sáng

.

Cafe sáng. Quán Ghẻ. Em làm bất cứ điều gì em thích.Em ngồi bao lâu tùy em. Bởi vì: em đi tìm một chút thảnh thơi.