Đan

.
Gió lạnh vừa về, hay là cái này?


làm cho mình thèm đan?